Dzierżawa budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Micin

August 9, 2022 04:04 - Biura i lokale - Krzyżanów
2500.00 zł
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Szczegóły ogłoszenia
Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.
Przedmiotem przetargu jest:
• Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 516,41 m². Ogrzewanie budynku z kotłowani własnej zasilanie - eko – groszek. Instalacja wodno - kanalizacyjna- własna.

• Wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości następuje na okres do 8 lat ze wskazaniem przeznaczenia dzierżawy na cele związane: z opieką zdrowotną, opieką społeczną, oświatą oraz działalnością szkoleniową.

• Wywoławcza minimalna wysokość czynszu za dzierżawę nieruchomości w miejscowości Micin oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 obręb Micin, ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów nr 62/OG/2019 z dnia 6.08.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanów - wynosi miesięcznie kwotę nie mniejszą niż 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100) + podatek VAT płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość ustalono w kwocie 250,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie odział w Krzyżanowie lub kasie Urzędu Gminy w Krzyżanowie do dnia 31.10.2019 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy.

• Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

• Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, gotówką lub przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu bez prawa do odsetek.

• Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy będzie skutkowało przepadkiem wadium.

• Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następują na podstawie danych ewidencyjnych.

• Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy ponosi nabywca.

• Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu jednak nie może być mniejsza niż 1% określonej ceny wywoławczej.

• Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów o godz.10.00.


Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.